Във връзка с изпълнение на Календара за 2021 г.

Изх. № 2021-7

ДО:

Даниел Илиев

КАРТИНГ ХЪБ – ООД

ЕИК: 205495906

Уважаеми г-н Илиев,

Във връзка с провеждането на оставащите 2 състезания от Календара на Българска Федрация по Картинг – НКС на стопанисваната от Вас картинг писта в гр. Хасково, Ви каним да ни предоставите ценово предложение за наем – оферта и договор.

В ситуацията на световна криза и глобална пандемия, засягаща не само спорта, а и бизнеса като цяло, промяната на ценовите нива в сравнение с тези миналата година, е неприемлива за нас и те няма как да бъдат покрити.

Българска Федрация по Картинг не получава финансиране и вмомента се издържа изцяло от дарения и приходи от лицензи и такси. Изразяваме несъгласие с едностранното увеличаване на цената за наемане на пистата в размер на 3000 лв. с ДДС, без съобразяване със ситуацията и реална обосновка.

Нашето предложение е да запазим ценовото ниво от 2020 г. – 2500 лв. с ДДС. В случай на несъгласие от Ваша страна, БФК ще промени Календара за 2021 г. и ще потърси други възможности за провеждане на състезания, вместо обявените в гр. Хасково.

Дата: 19.04.2021 г.                                            Председател:                                                                                                                       /Росен Даскалов/

ОТГОВОР ОТ КАРТИНГ ХЪБ – ООД

До:
Росен Даскалов
Българска Федерация по Картинг
Национални Картинг Серии

   Уважаеми г-н Даскалов,

   Във връзка с публикацията на уебстраницата на Българска Федерация по Картинг, засягаща картинг писта гр. Хасково, искам да изразя следното становище.

Публикацията грубо нарушава принципите на пазарната икономика, а също и цели да се проведе антиреклама на картинг писта Хасково. Използвайки аудитория си, се опитвате едностранно, да наложите Ваши искания, опитвате се да манипулирате и чрез ултиматум да наложите условията си, без да сте запознати с издръжката и разходите на пистата. Това е ултиматум, който противоречи на всякакви морални норми и пазарни принципи. Още повече, че отсъствието в сайта Ви на информация, засягаща финансови преговори с други организации показва, че изнасянето на преговорите с картинг писта Хасково в това пространство е със спекулативна цел.

Картинг писта Хасково е също толкова засегната от световната криза и глобална пандемия, колкото и БФК, но ще приеме ценовото ниво, договорено през 2020-та година и за 2021-ва година. Разликата между предложеното от вас заплащане и предложената от старана на картинг писта Хасково сума ще бъде доплатена от Георги Ловчанлиев, отбор Пластхим.
Дата:_______________                                 Даниел Илиев:_____________

Споделете тази статия