За да бъде регистриран даден клуб като нов член на Българската Федерация по Картинг – Национални Картинг Серии, в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на картинг състезания за сезон 2022, Устава на БФК-НКСЗакона за Физическото Възпитание и СпортаПравилника за прилагане Закона за Физическото Възпитание и Спорта и НАРЕДБА 1 на ММС от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, всеки клуб трябва да представи в БФК-НКС следните документи:

  • Заявление за членство – свободен текст – оригинал
  • Решение на компетентен орган на кандидата-заявител за придобиване на членствени права в БФК-НКС – оригинал
  • Декларация от представляващия кандидата-заявител за приемане на Устава и целите на БФК-НКС, както и за деклариране на готовност, че ще работи за тяхното постигане – свободен текст – оригинал
  • Две писмени препоръки за членство от учредител и/или редовни членове на БФК-НКС – оригинал
  • Устав на клуба – заверено копие
  • Вносна бележка за заплатена такса към БФК-НКС за разглеждане на документите в размер на 200лв.
  • Образец №4 към чл.21, ал. 1, т.8 от ЗФВС – декларация за съответствието му с изискванията на чл. 15 от ЗФВС – оригинал
  • Образец №5 към чл.21, ал.1, т.9 от ЗФВС – оригинал и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица (Диплома треньор – заверено копие; Договор треньор – заверено копие)
  • Образец №6 към чл.21, ал.1, т. 14 от ЗФВС – оригинал и списък на спортните обекти на клуба, както и приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор (Документ за собственост или договор за наем – заверено копие)
  • Лице за контакт – име, телефон и e-mail

След предоставяне на тези документи, в установения от чл. 19, ал.2 от Устава на БФК-НКС срок, Управителния Съвет ще разгледа документите на следващото свое заседание.

В съответствие с чл. 11, ал. 2 от Устава на БФК-НКС, при приемане всеки нов член следва да внесе членския внос за съответната година. Членският внос се дължи в срок от седем дни след получаване на уведомление, че кандидатурата на кандидата за член е одобрена, като плащането му в срок е условие за влизане в сила на решението на УС и приемане на кандидата за член.